About

Thaibusinessresearch ศูนย์บริการ รับทำวิจัยธุรกิจ รับเขียนแผนธุกิจ รับทําแผนการตลาด ราคาถูก แก่สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) หรืองานนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ที่ร่ำเรียนในสาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรืองานด้านการโฆษณา ประขาสัมพันธ์ เป็นต้น เรามีทีมงานดูแลงานวิจัยตลาด ดูแลผลิตภัณฑ์ ช่องทาการจัดจำหน่าย รับสำรวจเก็บข้อมูล ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน บริการ รับวิเคราะห์ โอกาส ความเสี่ยง อุปสรรค แนวโน้มธุรกิจทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ